خودروهای مسافرتی یا همان کاروان مسافرتی با امکانات یک خانه سیار که به صورت سفارشی تجهیز می شوند و بر اساس نیاز و سلیقه مشتری طراحی و اجرا می گردد.

این امکانات قالبا بر روی پلتفرم خودروها ون صورت می پذیرد.

... بازگشت