معرفی مدیران

چاپ صفحه

آقای عباس رمضانی

سمت: بنیانگذار گروه 

تماس مستقیم:  abbasramezani@iranrover.com

 

آقای محمدرضا رمضانی 

سمت:  مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

تماس مستقیم:  farhadramezani@iranrover.ir

 

آقای فرشاد رمضانی 

سمت: رئیس هیئت مدیره 

تماس مستقیم:  farshadramezani@iranrover.ir

 

آقای فرزاد رمضانی 

سمت: عضو هیئت مدیره 

تماس مستقیم:  farzadramezani@iranrover.ir

 

آقای فراز رمضانی

سمت: عضو هیئت مدیره 

تماس مستقیم:  farazramezani@iranrover.ir

 

 آقای مهندس سامان سلطانی زاده

سمت: جانشین و نماینده مدیریت

تماس مستقیم:  soltanizadeh@iranrover.ir

 

 آقای مهندس فریدون دشتی

سمت: مدیر کارخانه تولیدی

تماس مستقیم: 

 

آقای مهندس جمشید 

 سمت: مدیر واحد طراحی و مهندسی

 تماس مستقیم: